Borbing :: 週二 - 花潭石澗 / 猴塘溪 16/10/2012
Visits: 3506 times
Last changed: Oct 17, 2012
301 items in this album
DSC02259
DSC02261
DSC02259
Viewed: 75 times.
剛才是澗邊山路上接麥徑, 其實澗道在此接麥徑 DSC02260
Viewed: 66 times.
DSC02261
Viewed: 65 times.
麥徑3段 DSC02262
Viewed: 74 times.
DSC02264
至分岔位, 左邊可往榕樹澳,大隊往右走 DSC02263
Viewed: 52 times.
DSC02264
Viewed: 80 times.
至嶂上, 左邊可往嶂上士多, 右邊就 睇睇先 DSC02265
Viewed: 46 times.
右邊前行見又有分岔路, 右路可續麥徑3段落北潭凹. 左邊則可接嶂上郊遊徑落海下路 DSC02266
Viewed: 71 times.
大隊則往嶂上(相右), 相左是來路 DSC02267
Viewed: 64 times.
過橋往嶂上士多去 DSC02268
Viewed: 88 times.
嶂上士多無開門噃, 有隊友在此士多前空地大休因為有水喉可取水, 但大隊原來繼續往猴塘溪大休 DSC02269
Viewed: 62 times.
咁我緊係跟大隊啦, 接小徑 DSC02270
Viewed: 42 times.
接嶂上郊遊徑轉左 DSC02271
Viewed: 45 times.
行至一垃圾桶前見地面一大大路標轉左 DSC02273
Viewed: 58 times.
若繼續郊遊徑前行可落海下路 DSC02274
Viewed: 48 times.
跟大大箭咀路標見左邊一樹中有布條 DSC02276
Viewed: 49 times.
原來垃圾桶前林中有條山路 DSC02277
Viewed: 52 times.
山路一級級好好落哩 DSC02278
Viewed: 61 times.
接入澗 - 猴塘溪是也 DSC02279
Viewed: 45 times.
見一石面有路標指示轉右落澗 DSC02280
Viewed: 58 times.
DSC02283
回望入澗位, 原來有塊大平石, 即是若沿澗上溯可在此左邊離澗接嶂上郊遊徑 DSC02281
Viewed: 63 times.
沿澗下降無耐便見到在大休的隊友 DSC02282
Viewed: 70 times.
DSC02283
Viewed: 71 times.
大休地 DSC02284
Viewed: 81 times.
DSC02286
DSC02287
DSC02288
休後起步, 繼續下降猴塘溪 DSC02285
Viewed: 61 times.
DSC02286
Viewed: 53 times.
DSC02287
Viewed: 63 times.
DSC02288
Viewed: 49 times.
DSC02289
DSC02290
DSC02291
DSC02289
Viewed: 42 times.
DSC02290
Viewed: 43 times.
DSC02291
Viewed: 49 times.
下降猴塘溪 DSC02292
Viewed: 51 times.
DSC02294
DSC02295
DSC02296
下降猴塘溪, 遙望蚺蛇尖 DSC02293
Viewed: 43 times.
DSC02294
Viewed: 89 times.
DSC02295
Viewed: 46 times.
DSC02296
Viewed: 53 times.
[leave message] [email album]6 0.00466656684875 0.0649938583374