Karson Chan :: 狗狗狗
我有三隻狗. 大家姐一直以為佢自己是人. 二家姐最溫馴, 但最膽小. 最細的最暴躁, 也不會放棄任何食物, 它們為我們帶來不少煩惱, 但也帶來不少開心事.
Visits: 3739 times
Last changed: Feb 14, 2010
68 items in this album
ND3_0208
ND3_0199
ND3_0193
ND3_0161
ND3_0208
ND3_0199
ND3_0193
ND3_0161
ND3_0155
ND3_0154
ND3_0151
ND3_0146
ND3_0155
ND3_0154
ND3_0151
ND3_0146
ND3_0145
ND3_0126
ND3_0124
ND3_0119
ND3_0145
ND3_0126
ND3_0124
ND3_0119


5 0.0363550186157 0.0733599662781