Borbing :: 週二 - 東北行大運 28/01/2020
Visits: 149 times
Last changed: Jan 29, 2020
90 items in this album
DSC03524
(23km) 大埔墟東鐵站乘275R巴士至新娘潭路巴士總站落車起步, 走新娘潭自然教育徑至烏蛟騰. 經新屋下及九担租, 接苗三古道經上苗田, 下苗田, 三椏涌至三椏村. 續村路過山尾坳, 經小灘至荔枝窩. 續村路過山塢, 穿鎖羅盆及榕樹凹, 過亞公坳落沙頭角海邊少綑至谷埔. 海邊村路經鳳坑村接鳳坑家樂徑經雞谷樹下村出鹿頸路. 往鹿頸一士多大休. 休後沿鹿頸路過膊頭下村後轉左穿鹽灶下村, 出沙頭角道後左往鹽灶下巴士站乘巴士往聯和墟洗白白 20200128
Viewed: 30 times.
大埔墟東鐵站乘275R巴士至新娘潭路巴士總站落車起步 DSC03522
Viewed: 33 times.
走新娘潭自然教育徑 DSC03523
Viewed: 15 times.
DSC03524
Viewed: 8 times.
DSC03525
DSC03526
DSC03528
DSC03525
Viewed: 9 times.
DSC03526
Viewed: 8 times.
至烏蛟騰 DSC03527
Viewed: 8 times.
DSC03528
Viewed: 8 times.
DSC03533
經新屋下及九担租, 接苗三古道 DSC03529
Viewed: 8 times.
走苗三古道, 沿途石橋都己翻新 DSC03530
Viewed: 9 times.
經上苗田, 下苗田往三椏涌 DSC03531
Viewed: 6 times.
DSC03533
Viewed: 9 times.
DSC03534
DSC03535
DSC03536
DSC03537
DSC03534
Viewed: 7 times.
DSC03535
Viewed: 8 times.
DSC03536
Viewed: 10 times.
DSC03537
Viewed: 8 times.
DSC03539
DSC03541
DSC03542
三椏涌 DSC03538
Viewed: 11 times.
DSC03539
Viewed: 8 times.
DSC03541
Viewed: 8 times.
DSC03542
Viewed: 7 times.
DSC03543
DSC03544
DSC03543
Viewed: 10 times.
DSC03544
Viewed: 11 times.
至三椏村 DSC03545
Viewed: 8 times.
三椏村, 背後是吊燈籠 DSC03546
Viewed: 8 times.
DSC03547
DSC03548
DSC03549
DSC03550
DSC03547
Viewed: 7 times.
DSC03548
Viewed: 8 times.
DSC03549
Viewed: 6 times.
DSC03550
Viewed: 7 times.
DSC03551
DSC03553
DSC03554
DSC03551
Viewed: 41 times.
三椏村養蜂園 DSC03552
Viewed: 10 times.
DSC03553
Viewed: 14 times.
DSC03554
Viewed: 11 times.
DSC03556
DSC03557
分岔路往荔枝窩方向去 DSC03555
Viewed: 8 times.
DSC03556
Viewed: 7 times.
DSC03557
Viewed: 8 times.
抵荔枝窩 DSC03558
Viewed: 8 times.
[leave message] [email album]6 0.00528717041016 0.0731039047241