Borbing :: 牌額西坑 02/02/2021
Visits: 81 times
Last changed: Feb 02, 2021
57 items in this album
沿牌額山脊路前行前見蚺蛇尖
DJI_0423
牌額山頂在前
DJI_0424
右至左相信是牌額山, 大蚊山和蚺蛇尖
DJI_0425
下一目標, 前面的牌額山頂
DJI_0426
沿牌額山脊路前行前見蚺蛇尖 DJI_0423
Viewed: 19 times.
牌額山頂在前 DJI_0424
Viewed: 17 times.
右至左相信是牌額山, 大蚊山和蚺蛇尖 DJI_0425
Viewed: 16 times.
下一目標, 前面的牌額山頂 DJI_0426
Viewed: 15 times.
至牌額山頂後接B組原路回落少少便左接山路落鹿湖郊遊徑, 跨徑前接山路落雙鹿石澗上源
DJI_0429
接雙鹿石澗上源轉左澗邊小徑前行
DJI_0430
DJI_0431
DJI_0432
至牌額山頂後接B組原路回落少少便左接山路落鹿湖郊遊徑, 跨徑前接山路落雙鹿石澗上源 DJI_0429
Viewed: 17 times.
接雙鹿石澗上源轉左澗邊小徑前行 DJI_0430
Viewed: 18 times.
DJI_0431
Viewed: 16 times.
DJI_0432
Viewed: 18 times.
DJI_0435
雙鹿石澗上源都間中可見吊鐘花
DJI_0436
至雙鹿石澗奔槽瀑頂大休
DJI_0439
金盆洗手後可當帽戴
DJI_0441
DJI_0435
Viewed: 17 times.
雙鹿石澗上源都間中可見吊鐘花 DJI_0436
Viewed: 18 times.
至雙鹿石澗奔槽瀑頂大休 DJI_0439
Viewed: 19 times.
金盆洗手後可當帽戴 DJI_0441
Viewed: 21 times.
大休後回鹿湖郊遊徑左走
DJI_0442
DJI_0444
中途轉左入林中路

DJI_0446
DJI_0447
大休後回鹿湖郊遊徑左走 DJI_0442
Viewed: 19 times.
DJI_0444
Viewed: 20 times.
中途轉左入林中路 DJI_0446
Viewed: 18 times.
DJI_0447
Viewed: 16 times.
落秋楓石澗碧扇潭畔下午茶
DJI_0449
下午茶旁林中樹上黃色物體有隊友話是蜜蜂屎, 上網睇又係喎
DJI_0453
DJI_0454
下午茶後回上鹿湖郊遊徑轉左落至北潭路, 再左走往麥理浩渡假村巴士站乘94號巴士回西貢
DJI_0455
落秋楓石澗碧扇潭畔下午茶 DJI_0449
Viewed: 19 times.
下午茶旁林中樹上黃色物體有隊友話是蜜蜂屎, 上網睇又係喎 DJI_0453
Viewed: 19 times.
DJI_0454
Viewed: 15 times.
下午茶後回上鹿湖郊遊徑轉左落至北潭路, 再左走往麥理浩渡假村巴士站乘94號巴士回西貢 DJI_0455
Viewed: 16 times.
DJI_0456
DJI_0456
Viewed: 17 times.
[leave message] [email album]6 0.000396251678467 0.0418529510498