Borbing :: 馳騁 - 大浪坑(左/右)/苗笛竹坑/九曲 13/11/2011
Visits: 1738 times
Last changed: Nov 14, 2011
80 items in this album
東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁站下車起步, 走引水道, 入大浪灣村, 上溯大浪坑至引水道, 轉左接上溯大浪左坑至羗山郊遊徑
. 轉左接上溯苗笛竹坑至鳳徑5段. 登靈會山(490m), 落分水坳, 山脊穿林接入澗下降九曲石澗, 澗中大休. 休後續下降九曲石澗至萬丈布鼻涕瀑頂. 部份隊友上溯萬丈布, 部份金字塔山路上接萬丈布營地, 走鳳徑5段, 經龍仔悟園至凌風石澗口下午茶.  茶後續走鳳徑6段落抵梁屋村, 出大澳巴士總站乘車回東涌市

20111113
東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁站落車, 引水道口等齊人, 未起步先有木瓜食, 頂呱呱
DSC07020
DSC07021
走引水道接落大浪灣村
DSC07022
東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁站下車起步, 走引水道, 入大浪灣村, 上溯大浪坑至引水道, 轉左接上溯大浪左坑至羗山郊遊徑 . 轉左接上溯苗笛竹坑至鳳徑5段. 登靈會山(490m), 落分水坳, 山脊穿林接入澗下降九曲石澗, 澗中大休. 休後續下降九曲石澗至萬丈布鼻涕瀑頂. 部份隊友上溯萬丈布, 部份金字塔山路上接萬丈布營地, 走鳳徑5段, 經龍仔悟園至凌風石澗口下午茶. 茶後續走鳳徑6段落抵梁屋村, 出大澳巴士總站乘車回東涌市 20111113
Viewed: 401 times.
東涌市巴士總站乘11號巴士至石壁站落車, 引水道口等齊人, 未起步先有木瓜食, 頂呱呱 DSC07020
Viewed: 208 times.
DSC07021
Viewed: 159 times.
走引水道接落大浪灣村 DSC07022
Viewed: 153 times.
大浪灣村
DSC07023
DSC07024
大浪灣村中廢屋
DSC07025
DSC07026
大浪灣村 DSC07023
Viewed: 162 times.
DSC07024
Viewed: 160 times.
大浪灣村中廢屋 DSC07025
Viewed: 160 times.
DSC07026
Viewed: 162 times.
村尾入澗上溯大浪坑
DSC07027
至一石橋, 橋下穿過
DSC07028
DSC07029
DSC07030
村尾入澗上溯大浪坑 DSC07027
Viewed: 203 times.
至一石橋, 橋下穿過 DSC07028
Viewed: 235 times.
DSC07029
Viewed: 144 times.
DSC07030
Viewed: 176 times.
有地龍, 有隊友穿地龍, 其實唔使穿地龍可直上引水道
DSC07031
上抵引水道
DSC07032
有部份穿地龍的要橫移過來
DSC07033
引水道前行少少接入澗
DSC07034
有地龍, 有隊友穿地龍, 其實唔使穿地龍可直上引水道 DSC07031
Viewed: 212 times.
上抵引水道 DSC07032
Viewed: 162 times.
有部份穿地龍的要橫移過來 DSC07033
Viewed: 190 times.
引水道前行少少接入澗 DSC07034
Viewed: 197 times.
DSC07035
入澗位
DSC07036
上溯大浪左坑
DSC07037
DSC07038
DSC07035
Viewed: 188 times.
入澗位 DSC07036
Viewed: 133 times.
上溯大浪左坑 DSC07037
Viewed: 151 times.
DSC07038
Viewed: 165 times.
上溯大浪左坑
DSC07039
DSC07040
DSC07041
DSC07042
上溯大浪左坑 DSC07039
Viewed: 180 times.
DSC07040
Viewed: 181 times.
DSC07041
Viewed: 160 times.
DSC07042
Viewed: 161 times.
DSC07043
DSC07044
DSC07045
上溯大浪左坑
DSC07046
DSC07043
Viewed: 195 times.
DSC07044
Viewed: 173 times.
DSC07045
Viewed: 182 times.
上溯大浪左坑 DSC07046
Viewed: 141 times.
DSC07047
DSC07048
上溯大浪左坑
DSC07049
DSC07050
DSC07047
Viewed: 177 times.
DSC07048
Viewed: 182 times.
上溯大浪左坑 DSC07049
Viewed: 158 times.
DSC07050
Viewed: 143 times.
接羗山郊遊徑後回望澗中隊友
DSC07051
沿羗山郊遊徑左行少少接入澗
DSC07052
上溯苗笛竹坑
DSC07053
DSC07054
接羗山郊遊徑後回望澗中隊友 DSC07051
Viewed: 184 times.
沿羗山郊遊徑左行少少接入澗 DSC07052
Viewed: 141 times.
上溯苗笛竹坑 DSC07053
Viewed: 169 times.
DSC07054
Viewed: 156 times.
[leave message] [email album]6 0.000204086303711 0.0409109592438