Hong Kong Photo - Hong Kong Island (香港 - 香港島 相片集)
香港島,簡稱港島,面積78平方公里,是香港的主要島嶼,也是香港第二大島嶼。香港島是香港最早發展的地區,島上有香港的商業和政治中心。英國殖民者最初居住的地方域多利城(又稱女皇城或維多利亞城,英文名稱Victoria)就在香港島。香港島與九龍半島之間的海港以Victoria(維多利亞女王)命名,名為維多利亞港,是以前進出香港的貿易船隻停泊的港口。香港島最高山峰是太平山,海拔554米。

Southern District Photo || Wan Chai District Photo || Eastern District Photo || Central and Western District Photo
南區相片 || 香港灣仔區相片 || 東區相片 || 中西區相片

熱門搜尋關鍵字
香港 || 香港工作 || 香港天氣 || 香港代理 || 香港地產 || 香港地圖 || 香港地鐵 香港房價 || 香港股市 || 香港股票 || 香港美食 || 香港旅遊 || 香港海洋公園 || 香港航空 || 香港酒店 || 香港酒店 || 香港莎莎 || 香港遊 || 香港機票
ALAN HUIHong Kong Photo (香港相片集) 香港旅游景点
Eastern District Photo (東區相片集)
Hong Kong Southern District Photo (南區 (香港) 相片集)
Hong Kong Wan Chai District Photo (香港灣仔區相片集)
Central and Western District Photo (中西區相片集)
login ID
password
remember me?

Contact us | Service plans