cam :: 20051125 Autumn in Kyoto 京都深秋

京都深秋, 狂食狂影.
Visits: 1642 times
Last changed: Apr 07, 2007
95 items in this album

第一次和Cindy 去旅行, 到了京都賞秋葉, 去得很合時, 秋葉色彩繽紛, 或紅或黃或橙或褐,  非常豔麗, 加上古雅的建築, 真是錦上添花. 為了爭取時間影相, 我們午餐也不吃, 只跟小販買了一條焗薯蕃, 當然晚上就大吃特吃啦!

京都街道兩旁添上秋裝
DSC_0214s
DSC_0207s
DSC_0210s
嵐山景區, 人潮如鲗
DSC_0215s
DSC_0233s
京都街道兩旁添上秋裝 DSC_0214s
DSC_0207s
DSC_0210s
嵐山景區, 人潮如鲗 DSC_0215s
DSC_0233s
DSC_0241s
DSC_0243s
DSC_0246s
DSC_0252s
DSC_0253s
DSC_0241s
DSC_0243s
DSC_0246s
DSC_0252s
DSC_0253s
DSC_0259s
DSC_0260s
DSC_0275s
DSC_0279s
DSC_0284s
DSC_0259s
DSC_0260s
DSC_0275s
DSC_0279s
DSC_0284s
DSC_0286s
DSC_0290s
DSC_0295s
DSC_0297s
DSC_0305s
DSC_0286s
DSC_0290s
DSC_0295s
DSC_0297s
DSC_0305s
DSC_0313s
DSC_0340s
DSC_0341s
DSC_0366s
DSC_0350s
DSC_0313s
DSC_0340s
DSC_0341s
DSC_0366s
DSC_0350s
DSC_0353s
DSC_0361s
京都的shoping mall
DSC_0373s
DSC_0387s
DSC_0415s
DSC_0353s
DSC_0361s
京都的shoping mall DSC_0373s
DSC_0387s
DSC_0415s
DSC_0436s
DSC_0444s
DSC_0448s
DSC_0455s
DSC_0457s
DSC_0436s
DSC_0444s
DSC_0448s
DSC_0455s
DSC_0457s
DSC_0461s
DSC_0464s
DSC_0469s
DSC_0470s
DSC_0471s
DSC_0461s
DSC_0464s
DSC_0469s
DSC_0470s
DSC_0471s
DSC_0480s
DSC_0486s
DSC_0501s
DSC_0517s
DSC_0524s
DSC_0480s
DSC_0486s
DSC_0501s
DSC_0517s
DSC_0524s


6 0.00134706497192 0.0217111110687