yumiyumi1232001@msn.com MY email 多謝你地幫我影靚相^v^
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
大家好..我改左中文名啦...'尹蓁晞'V^多謝支持


請大家多多支持..因為簽左公司既關係,08年我唔會影相住..希望大家有機會再見啦..thx


xanga
http://www.xanga.com/yumi_wanchunheiyumi
yumi個人資料 有興趣可以睇下-3-
FD+MODEL合照~
my JOB
my photo>3
my life
login ID
password
remember me?

Contact us | Service plans | 證婚